Zaken

 

Zedenzaken

 

Wij behandelen alle zedenzaken. In het wetboek van strafrecht staan onder titel XIV de misdrijven tegen de zeden opgesomt. Daarbij zijn onder meer, doch niet uitsluitend, de volgende gedragingen strafbaar gesteld: 

 

- verkrachting;

- seksueel binnendringen van het lichaam bij bewusteloze of geestelijk gestoorde;

- seksueel binnendringen van het lichaam bij persoon onder de 12 jaar;

- seksueel binnendringen van het lichaam bij een persoon tussen de 12 en 16 jaar;

- feitelijke aanranding van de eerbaardheid;

- ontucht met bewusteloze geestelijk gestoorde of jeugdige;

- uitlokken van ontucht bij minderjarige;

- ontucht met persoon tussen de 16 en 18 jaar;

- aanwezigheid bij plegen ontuchtige handelingen door minderjarige;

- jeugde getuige laten zijn van seksuele handelingen;

- grooming;

- sexting;

- bevorderen plegen van ontucht door personen jonger dan 18 jaar;

- ontucht met misbruik van gezag;

- dwingen van minderjarige tot plegen van ontucht met een derde;

- verkopen of toedienen bedwelmende drank;

- kind afstaan voor gevaarlijk werk;

- ontuchtige handelingen met een dier;

- verspreiden afbeeldingsdragen met afbeelding van ontuchtige handeling mens en dier. 

 

Procedure

1

U bent verdachte. De politie heeft nu twee opties. Zij kunnen u een uitnodigingsbrief sturen om te worden gehoord als verdachte. In die brief zullen uw rechten kort worden beschreven. Daar zal onder meer instaan dat u recht heeft op een advocaat. Wij adviseren u in dat geval contact met ons op te nemen teneinde de strategie te bespreken en tevens te bezien of u bijstand wijst bij het verhoor. 

 

De tweede optie is dat u met toestemming van de officier van justitie buiten heterdaad wordt aangehouden. U wordt dan meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. U kunt dan mijn naam: Advocaat Govers uit Tilburg noemen. Ik word dan automatisch ingelicht en kan u bij beschikbaarheid direct komen bezoeken. De staat betaalt de kosten zolang u op het bureau vastzit. 

1

2

2

1

3

Nadat u als verdachte bent gehoord zal de politie vaak in overleg met het Openbaar Ministerie moeten beslissen of de zaak wordt doorgezet of niet. Indien er onvoldoende bewijs is, zal de zaak worden geseponeerd. In het geval de zaak wordt doorgezet dan komt er afhankelijk van de aard en ernst van de verdenking een zitting bij de strafrechter. In dat geval kunnen wij het dossier opvragen, eventuele getuigen horen indien de rechter-commissaris daar toestemming voor geeft, u voorbereiden op de zitting en u ter zitting verdedigen. 

 

De lichtere zaken worden veelal door het openbaar ministerie aangebracht bij de politierechter (één rechter die direct uitspraak doet), terwijl de zwaardere zaken worden aangebracht bij de meervoudige strafkamer (drie rechters, waarbij de uitspraak veelal twee weken op zich laat wachten). 

Nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan heeft u, maar ook het openbaar ministerie twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Na de uitspraak in hoger beroep staat binnen 2 weken nog beroep in cassatie open bij de Hoge Raad der Nederlanden. Indien geen van de partijen een rechtsmiddel instelt, is de zaak onherroeppelijk. Indien de zaak heeft geleid tot een veroordeling, kán dat consequenties hebben voor de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Indien de aanvraag leidt tot weigering, dan kunt u contact met ons opnemen. Wij zullen dan met u kijken of het maken van bezwaar tegen dat besluit enige kans van slagen heeft. 

Landelijke dekking

 

Wij werken landelijk. Wij kunnen u bijstaan in elk politiebureau in Nederland, elke rechtbank in Nederland, elk gerechtshof in Nederland alsmede bij de Hoge Raad der Nederlanden. Daarnaast procederen wij regelmatig bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, Frankrijk.